Hermed Indkaldelse til generalforsamling i Friends of the Anne Grethe Schools.

 

Som noget nyt har vi i år valgt at gøre generalforsamlingen til et heldagsarrangement med morgenmad, frokost og spændende oplæg.

 

Af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig på dette link senest d. 10. juni 2022.

 

Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 25. juni 2022 kl. 09.00-15.00 i Femhøje Idrætscenter, Femhøje 5, 9800 Hjørring.

 

09.00 Vi starter med kaffe og rundstykker

 

09.30 Generalforsamling

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
   

 2. Beretning fra bestyrelsen, med foreningens virksomhed i det forløbne år
   

 3. Beretning fra evt. projektgrupper
  - Tandprojektet
  - Sundhedsprojektet  
  - Det pædagogiske på skolen
   

 4. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning til godkendelse

  12:00 Generalforsamlingen suspenderes
  Frokost kl. 12.00 – 13.00
  Sandwich – her kræves tilmelding. Pris 60,- kr. incl. en sodavand
  13.00 Generalforsamlingen genoptages
   

 5. Indkomne forslag
  Indkommende forslag fra bestyrelsen

  1. Vi inviterer Jan Hansen, Kødboxen, Hirtshals, til at komme og fortælle om salg af kvalitetskød fra onlinebutikken, Kødboxen,  hvor der doneres 10 % af salget til en forening. Et tilbud til alle AGS-sponsorer. Det skal afgøres, om AGS skal indgå samarbejde med Kødboxen.

  2. Forslag om, at sponsorer til elever i grade 9 tilbydes at fortsætte med at være sponsor for deres barn, under ungdomsuddannelsen (2 – 3 år frem i tiden). Dette forslag er drøftet og indstilles af bestyrelsen. Forslaget drøftet på bestyrelsesseminaret 01.10.21.

  3. Forslag til Vedtægtsændring – besluttet på bestyrelsesseminar 01.10.21  
  § 5  Ingen bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for foreningens økonomiske og juridiske forpligtigelser.
  Foreningen kan ikke optage lån.

  Se også den vedlagte vedtægt, hvoraf ændringen fremgår på side 2.

  4. Forslag til Vedtægtsændring – besluttet på bestyrelsesseminar 01.10.21
  § 9 Bestyrelsens medlemmer vælges for en treårig periode på den årlige generalforsamling.
  På første ordinære generalforsamling, vælges halvdelen efter lodtrækning for en et-årig  periode.
  Det med rødt udgår
  Se også den vedlagte vedtægt, hvoraf ændringen fremgår på side 4.
   

 6. Fremlæggelse af budget
   

 7. Fastsættelse af medlemsbidrag og kontingent
   

 8. Valg af medlemmer til bestyrelse
  På valg er:
  Birgitte Lind Nielsen, villig til genvalg
  Pernille Mose, villig til genvalg
  Christian Jakobsen, villig til genvalg
  Iben Nielsen, villig til genvalg
  2 vælges for en toårig periode og 2 vælges for en treårig periode
   

 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse
  På valg er:
  Lotte Dissing
  Jens Nielsen

 

10. Valg af revisor

 

11. Evt.

 

Kl. 14.30 serveres kaffe og et stykke kage

 

Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest den 10. juni 2022

 

Vedtægten revideret på bestyrelsesseminar 1. okt. 21